Dokumenti neophodni za verifikaciju naloga za pravna lica

 • Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o registraciji koje ne smije biti starije više od 3 mjeseca prema Zakonu o Sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH, broj 13/24, član 18. (Utvrđivanje i provjera identiteta pravnog lica)),
 • Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti tzv. statistika; (APIF, FIA):
 • Poreski broj (JIB/ID) i PDV broj ako je klijent obveznik PDV-a;
 • Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za ovlašteno lice/lica (direktor ili prokurista);
 • Odluka direktora na memorandumu kompanije o kreiranju korisničkog naloga na acx.ba platformi sa navedenom osobom/osobama koje će koristiti platformu (sa pečatom i potpisom);
 • Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za sve vlasnike pravnog lica upisane u sudski registar koji imaju vlasnički udio od 20% ili više;
 • U slučaju da je vlasnik pravnog lica u iznosu preko 20% vlasništva drugo pravno lice, takođe je neophodno dostaviti lične podatke i dokumente svih vlasnika sa udijelom preko 20%. To se odnosi i na sve dalje nivoe vlasništva, odnosno zahtjev je da se identifikuju krajnja fizička lica u vlasništvu povezanih pravnih lica (Ultimate business owner). U određenim slučajevima može se dati i izjava o stvarnom vlasništvu.
 • Potvrda o posjedovanju transakcionih računa, koje glase na Vašu kompaniju i na koje će se vršiti uplata/isplata sredstava.
 • Izvod iz CRR-a
 • Izjava o nepostojanju računa nad kojima je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima
 • Za iznose preko 10.000 KM potrebno dostaviti potpisanu i ovjerenu narudžbenicu
 • Izjava o vlasničkoj strukturi pravnog lica