Dokumenti neophodni za verifikaciju naloga za pravna lica

  • Aktuelni Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o registraciji;
  • Obavještenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti tzv. statistika; (APIF, FIA)
  • Poreski broj (JIB/ID) i PDV broj ako je klijent obveznik PDV-a;
  • Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za ovlašteno lice/lica (direktor ili prokurista);
  • Odluka direktora na memorandumu kompanije o kreiranju korisničkog naloga na acx.ba platformi sa navedenom osobom/osobama koje će koristiti platformu (sa pečatom i potpisom);
  • Lična karta/vozačka dozvola (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za sve vlasnike pravnog lica upisane u sudski registar koji imaju vlasnički udio od 20% ili više;
  • U slučaju da je vlasnik pravnog lica u iznosu preko 20% vlasništva drugo pravno lice, takođe je neophodno dostaviti lične podatke i dokumente svih vlasnika sa udijelom preko 20%. To se odnosi i na sve dalje nivoe vlasništva, odnosno zahtjev je da se identifikuju krajnja fizička lica u vlasništvu povezanih pravnih lica (Ultimate business owner). U određenim slučajevima može se dati i izjava o stvarnom vlasništvu.
  • Potvrda o posjedovanju transakcionih računa, koje glase na Vašu kompaniju i na koje će se vršiti uplata/isplata sredstava.
  • Izvod iz CRR-a
  • Izjava o nepostojanju računa nad kojima je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima